Vol. 18 Núm. 2 (2020): Número especial: Inmigración, delincuencia y control penal

Artículos

La respuesta polaca contemporánea a la inmigración irregular

  • Magdalena Perkowska | University of Bialystok, Poland

Publicado

22-11-2020

Resumen

El objetivo principal de este artículo es examinar la situación en las fronteras polacas, especialmente en la frontera oriental, que es la frontera exterior de la UE. La frontera polaca tiene 3500 km de largo y la sección polaca de la frontera exterior de la Unión Europea tiene una longitud de 1580 km. El artículo presenta la posición de Polonia sobre los mapas migratorios europeos en los últimos años. La autora se centra en la dimensión de la inmigración irregular basándose en datos de cruces fronterizos ilegales de los años 2014-2018 a través de las fronteras polacas. Estos datos son comparados con lo que ocurre en las demás fronteras exteriores de la UE. La autora también analiza el número de solicitudes de asilo en Polonia para presentar la magnitud del fenómeno y explicar por qué Polonia rechaza un gran porcentaje de las solicitudes presentadas. Estos datos estadísticos se analizaron en relación con la posición del gobierno polaco de no aceptar cuotas de inmigrantes. Esta postura política se encuentra justificada al tener un contexto migratorio específico vinculado con la larga frontera que mantiene Polonia con Ucrania, país vecino con una situación política inestable que influye tanto en los flujos migratorios regulares como en los irregulares. La autora compara la posición del gobierno con la situación real y evalúa la existencia de cualquier posible amenaza a la seguridad fronteriza. Dado que la política polaca está cambiando mucho en los últimos años, la autora también presenta la respuesta estatal a la llamada "crisis migratoria".

Palabras clave:

inmigración irregular, política migratoria, política criminal, crisis migratoria

Citas

Buczkowski K. (2016). Koncepcja kryminalizacji migracji a przepisy ustawy o działaniach antyterrorystycznych, Archiwum Kryminologii XXXVIII, 15-27. doi: /10.7420/AK2016B

Chrzanowska A., Mickiewicz P., Słubik K., Subko J. & Trylińska A. (2016). Na Granicy. Raport z monitoringu dostępu do postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej na przejściach granicznych w Terespolu, Medyce i na lotnisku Warszawa Okęcie. Analizy, Reporty, Ekspertyzy. Warszawa, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Chrzanowska, A. Mickiewicz, P., Słubik, K., Subko, J., & Trylińska, A. (2016A). At the border. Report on monitoring of access to the procedure for granting international protection at border crossings in Terespol, Medyka, and Warszawa-Okęcie Airport. Warsaw: Association for Legal Intervention, Analyses, Reports, Evaluations No 2/2016 http://interwencjaprawna.pl/en/files/at-the-border.pdf

Di Nicola A. (2014). Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants, In P. Reichel, J. Albanese (Eds.) Handbook of Transnational Crime and Justice, Second Edition, Sage Publications, London, New Dehli, Singapore, 2014.

Europol (2016). Migrant smuggling in the EU.

Europol (2017). European Union serious and organised crime threat assessment. Crime in the age of technology.

Eurostat (2019). Enforcement of immigration legislation statistics, Statistics Explained, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/37449.pdf

Frontex (2015), Annual Risk Analysis 2015, Warsaw. Frontex (2016), Annual Risk Analysis 2016, Warsaw. Frontex (2017), Annual Risk Analysis 2017, Warsaw. Frontex (2019), Annual Risk Analysis 2019, Warsaw.

Gomółka K. (2017). Przeciwdziałanie nielegalnej emigracji na granicy polsko-rosyjskiej w dobie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Annales Universitatis Mariae Curie - Skłodowska Lublin – Polonia XXIV/2, 75-87.

Górny A. (2017). Skala napływu w latach 1992-2016 i wielkość zbiorowości cudzoziemców starających się o ochronę w Polsce i nią objętych, In A. Górny (ed.), Uchodźcy w Polsce Sytuacja prawna, skala napływu i integracja w społeczeństwie polskim oraz rekomendacje, Kraków-Warszawa.

Huysmans J. (2000), The European Union and the Securisation of Migration, Journal of Common Market Studies 38/5, 751-777.

Klaus, W. (2017), Security First—New Right-Wing Government in Poland and Its Policy Towards Immigrants and Refugees. Surveillance & Society 15(3/4), 523-528.

Klaus W. (2017A), Closing Gates to Refugees: The Causes and Effects of the 2015 “Migration Crisis” on Border Management in Hungary and Poland, Yearbook of the Institute of East-Central Europe, Vol. 15,No. 3, 11-34.

Klaus W., M. Lévay, I. Rzeplińska & M. Scheinost (2018). Refugees and Asylum Seekers in Central, European Countries: Reality, Politics and the Creation of Fear in Societies, In H. Kury & S. Redo (Eds.), Refugees and Migrants in Law and Policy Challenges and Opportunities for Global Civic Education, Springer.

Klaus W. (2020), Between closing borders to refugees and welcoming Ukrainian workers. Polish migration law at the crossroads, In E. Goździak, I. Main, B. Suter (Eds.), Europe and the Refugee Response: A Crisis of Values?, Routledge.

Kurek J. (2016). Ocena ustawy o działaniach antyterrorystycznych – wskazówki wynikające z orzeczenia BVERFG Z 20.04.2016 r. w sprawie 1 BRV 966/09 I 1 BVR 1140/09, In W. Zubrzycki, K. Jałoszyński & A. Babiński (Eds.), Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem, Szczytno.

Laskowska K. (2003), Przestępczość cudzoziemców w województwie podlaskim, Jurysta 2, 15-19.

Laskowska K. (2009). Przestępczość cudzoziemców w Polsce w latach 1989-2007 w świetle statystyk policyjnych – skala, dynamika, prognozy zagrożeń po wejściu do strefy Schengen, In M. Zdanowicz (ed.), Polska w Schengen, Białystok.

Maciejko A., Olszewska Z. (2007), Preintegracja i integracja Czeczenów w Polsce – rzeczywistość i rekomendacje, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej Analizy, Raporty, Ekspertyzy 5.

Marszałek P.K. (2016). Polskie ustawodawstwo antyterrorystyczne a prawa człowieka Studia Lubuskie XII, 135-151.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (2014). Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2013 roku, Warszawa.

Okólski M. (2000). Illegality of International Population Movements in Poland, International Migration, Special Issue 1, 57-89.

Perkowska M. (2013). Przestępczość graniczna cudzoziemców, Warszawa, C.H. Beck.

Perkowska M. (2015). Prawne i kryminologiczne aspekty abolicji dla cudzoziemców, Państwo i Prawo 4, 33-49.

Perkowska M. (2016). Zagrożenie przestępczością na wschodniej granicy Polski – struktura i dynamika zjawiska, Politeja 41, 115-138.

Perkowska M. (2017). Nielegalna migracja w Europie – aspekty prawne i kryminologiczne, , TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych 12/3, 59-75, http://dx.doi.org/10.17951/teka.2017.12.3.59

Perkowska M. (2018). The Impact of the Migration Crisis on Polish Immigration and Criminal Law, In E. Kużelewska, A. Weatherburn & D. Kloza (Eds.), Irregular Migration as a Challenge for Democracy, Intersentia Cambridge-Antwerp-Portland.

Perkowska M. (2019). Przestępczość cudzoziemców w Polsce od transformacji ustrojowej po kryzys migracyjny, In W. Klaus, D. Woźniakowska-Fajst, P. Wiktorska & K. Buczkowski (Eds.), Po co nam kryminologia? Księga jubileuszowa profesor Ireny Rzeplińskiej, Warszawa, Wydawnictwo INP PAN.

Perkowska M. (2015). Przekroczenie granicy państwa wbrew przepisom jako forma nielegalnej migracji, In W. Pływaczewski & M. Ilnicki (Eds.), Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej, Olsztyn.

Pływaczewski E.W. (1999). Problemy sprawców tzw. rosyjskojęzycznych na tle przestępczości cudzoziemców w Polsce, In O. Górniok (ed.), U progu nowych kodyfikacji. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Leonowi Tyszkiewiczowi, Katowice.

Pogoda M. (2014). Straż Graniczna w procesie dostosowania do wymogów Unii Europejskiej i strefy Schengen, In A. Kuś & A. Szachoń-Pszenny (Eds.), Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy, Tom I - 10 lat Polski w Unii Europejskiej, Lublin.

Rafalik N. (2012). Cudzoziemcy ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce – teoria a rzeczywistość (praktyka) (stan prawny na dzień 31.12.2011 r.), CMR Working Papers 55/113, 1-74.

Recent Trends in International Migration in Poland. The 2013 SOPEMI Report (2015), P. Kaczmarczyk (Ed.), Warsaw.

Szulecka M. (2016). Przejawy nielegalnej migracji w Polsce, Archiwum Kryminologii XXXVIII, 191-268. https://doi.org/10.7420/AK2016K

Szulecka, M. (2016A). Paradoxes of formal social control. Criminological aspects of foreigners’ access to the polish territory and the labour market, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego 23, 79–95.

van der Leun J., van der Wounde M. (2013), A reflection on crimmigration in the Netherlands. On the cultural security complex and the impact of framing, In: M. Joao Guia, M. van der Wounde, J. van der Leun (Eds.), Social Control and Justice. Crimmigration in the Age of Fear, Hague.

Von Lampe K. (2005). Organised Crime in Europe, In P. Reichel (Ed.) Handbook of Transnational Crime and Justice, Sage Publications, London, New Dehli, 2005.

Cómo citar

Perkowska, M. (2020). La respuesta polaca contemporánea a la inmigración irregular. Revista Española De Investigación Criminológica, 18(2), 1–33. https://doi.org/10.46381/reic.v18i2.371

Agencias de apoyo

Esta investigación no contó con financiación

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.